Tramitació d’herències

Tramitació d’herències

Els mesos que segueixen a la mort d’alguna persona estimada,son moments de dol, però al mateix temps es quan cal realitzar tots els tràmits dins els terminis previstos per la Llei, per tal de repartir el patrimoni de la persona difunta, d’acord amb la seva darrera voluntat (testament), i a falta d’aquest, mitjançant un procediment de declaració d’hereus abintestada.

A Fina Assessors, pensem que aquest procés d’acceptació de l’herència, es de gran importància i requereix un estudi previ en profunditat, doncs a més de tenir en compte la legislació civil, cal saber la repercussió fiscal pels hereus, tant en el moment de l’acceptació (Impost de Successions, Impostos Locals, etc), com en l’Impost de la Renda dels anys futurs.

Serveis Principals:

  •  Assessorament integral.
  •  Sol.licitut dels certificats de darreres voluntats i d’assegurançes de vida.
  •  Sol.licitut de copia del testament per els interessats en l’herència.
  •  A falta de testament, tramitació de la declaració d’hereus.
  •  Reunió i estudi de tota la documentació necessària per a l’acceptació de l’herència.
  •  Valoració dels bens.
  •  Preparació amb la notaria de l’escriptura d’acceptació.
  •  Valoració i liquidació dels impostos (Successions, Consolidació d’usdefruit, Plusvàlua, etc).
  •  Inscripció de les finques als Registres de la propietat.