Fiscal

Fiscal

A Fina Assessors, creiem que una òptima gestió tributària, requereix necessàriament disposar d’un coneixement ampli de la legalitat i realitzar una adequada planificació fiscal. Per tant, cal tenir molt present, el compliment normatiu i el cost tributari de cada operació, estudiar les mesures necessàries, amb un marge de temps el més ampli possible. Tot amb l’objectiu de reduir, al mínim, el cost fiscal.

Serveis Principals:

  •  Assessorament fiscal integral, per a empreses i autònoms.
  •  Realització de tots els tràmits davant l’Administració Tributària. Gestió, Recaptació, Inspecció, etc.
  •  Càlcul, confecció i presentació de totes les declaracions fiscals (IVA, IRPF, Impost de Societats, etc).
  •  Estudi i planificació de la repercussió fiscal amb caràcter previ a la presa de decisions en l’àmbit econòmic.
  •  Tràmit d’expedients d’ajornament d’obligacions.
  •  Assessorament a particulars en matèria de successions, donacions, vendes, etc.
  •  Auditoria fiscal empresarial i avaluació de contingències.