Mercantil

Mercantil

En qualsevol empresa, tan important com l’estudi de la forma societària més adient a l’hora d’exercir l’activitat, és l’estudi i planificació de la normativa i acords interns que condicionaran la vida corporativa de l’empresa, en la seva vessant mercantil. Hi ha situacions en què és més favorable actuar com a empresari individual i d’altres en què és recomanable exercir l’activitat mitjançant una societat mercantil. Una bona planificació global (relacions entre els socis, tipus d’administració, etc) pot estalviar problemes i despeses futures.

Serveis Principals:

  •  Constitució de tot tipus de societats.
  •  Modificació i dissolució de societats.
  •  Redacció i modificació d’estatuts per adaptar-los a les necessitats de l’empresa.
  •  Confecció de Comptes Anuals i presentació al Registre Mercantil.
  •  Redacció de tot tipus de contractes mercantils.
  •  Assessorament a l’empresa familiar: Prevenció i gestió de conflictes en la relació família, propietat i negoci.
  •  Planificació del canvi generacional i successió en l’empresa.
  •  Reclamacions de quantitat (per impagats).